Các chương trình đào tạo

0

[raw][/raw] [raw]Thông tin chung[/raw] Hệ đào tạo: Chính quy Bằng cấp: Cử nhân Kinh doanh quốc tế (International Business) Thời gian: 5 năm Ngôn ngữ đào tạo: Tiếng anh [raw][/raw] [raw][/raw] [raw][/raw] [raw]Tổng quan chương trình[/raw] Sinh viên của chương