Danh sách cán bộ Tổ Hành chính – Tổng hợp

I. Giới thiệu chung

Tổ Tổng hợp là đơn vị tham mưu và giúp Trưởng khoa về công tác quản lý hành chính của Khoa; Tham mưu cho Chi ủy, Ban chủ nhiệm khoa về công tác tổ chức bộ máy quản lý và công tác cán bộ; Tham mưu giúp trưởng khoa thực hiện chức năng quản lý về công tác kế hoạch – tài chính.

II. Đội ngũ cán bộ