Tổ chức Đảng

Bí thư Chi bộ Khoa Quốc tế nhiệm kỳ 2015 – 2017

Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng khoa Đ/c Hoàng Văn Phụ
Điện thoại: 0912141837
Email: hoangphu1958@gmail.com

 

Phó Bí thư Chi bộ Khoa Quốc tế nhiệm kỳ 2015 – 2017

Phó Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng khoa Đ/c Trần Lưu Hùng
Điện thoại: 0963241279
Email:tranluuhung1979@gmail.com

 

Ban Chi ủy Chi bộ Khoa Quốc tế nhiệm kỳ 2015 – 2017

Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng khoa Đ/c Hoàng Văn Phụ
Điện thoại: 0912141837
Email: hoangphu1958@gmail.com
Phó Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng khoa Đ/c Trần Lưu Hùng
Điện thoại: 0963241279
Email: tranluuhung1979@gmail.com
Chi ủy viên, Tổ trưởng Tổ Hành chính – Tổng hợp Đ/c Đặng Hoàng Hà
Điện thoại: 0977058626
Email: danghoanghavn@gmail.com