Bộ phận Công đoàn

0 764
THÔNG TIN LIÊN HỆ CHỨC VỤ
Đ/c Hồ Tố Quyên
Điện thoại: 0989 660 040
Email: quyenht@tnu.edu.vn
Chủ tịch Công đoàn BP
Đ/c Đặng Thị Thái Hà
Điện thoại:0942877666
Email: dangthithaiha@gmail.com
Phó Chủ tịch Công đoàn BP; Tổ trưởng Tổ Công đoàn các Bộ môn
Đ/c Bùi Văn Tuyển
Điện thoại: 0967 773 557
Email: tuyenbui.istnu@gmail.com
Uỷ viên BCH Công đoàn BP; Tổ trưởng Tổ Công đoàn CT HSSV
Đ/c Cao Thị Nhung Trang
Điện thoại: 0976506505
Email: nhungtrang90@gmail.com
Uỷ viên BCH Công đoàn BP
Đ/c Bùi Thị Hồng Trang
Điện thoại: 0976780623
Email: hongtrang.tnu@gmail.com
Uỷ viên BCH Công đoàn BP; Tổ trưởng tổ Công đoàn Đào tạo
Đ/c Lê Thị Anh
Điện thoại: 0963166092
Email: lethianh212@istn.edu.vn
Uỷ viên BCH Công đoàn BP
Đ/c Phạm Vũ Quý
Điện thoại: 0915155590
Email: vuquy@tnu.edu.vn
Uỷ viên BCH Công đoàn BP