Giới Thiệu Chung

I. Giới thiệu chung

Khoa Quốc tế (International School) được thành lập theo Quyết định số 487/QĐ-ĐHTN ngày 16 tháng 6 năm 2011 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên, là đơn vị đào tạo trực thuộc Đại học Thái Nguyên có chức năng đào tạo Đại học, sau Đại học thuộc các lĩnh vực khoa học kinh tế, quản lý, khoa học xã hội, sự sống và quản lý tài nguyên – môi trường.

Chương trình đào tạo tại Khoa Quốc tế được xây dựng theo phương thức “Nhập khẩu chương trình tiên tiến” từ 2 trường đại học lớn là Đại học Manchester Metropolitan và Đại học De Montfort, Vương Quốc Anh. Hiện nay, Khoa Quốc tế có 03 giáo sư, 11 Phó Giáo sư, 27 Tiến sĩ, 34 Thạc sĩ, 15 cán bộ, giảng viên đang học Thạc sĩ, Nghiên cứu sinh tại nước ngoài. 30% số môn học do giảng viên nước ngoài đảm nhận.

II. Sứ mệnh – Tầm nhìn

  • Sứ mệnh

Cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cao, đạt chuẩn khu vực và quốc tế. Triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và tư vấn quốc tế phục vụ phát triển kinh tế – xã hội vùng núi phía Bắc và cả nước.

  • Tầm Nhìn

Tiến tới thành lập trường Đại học Quốc tế vào giai đoạn 2020 – 2025 phấn đấu trở thành cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ có uy tín trong khu vực và trên thế giới.

  • Giá trị cốt lõi

– Tạo môi trường học tập, sinh sống đa văn hóa, đa quốc tịch ngay tại Việt Nam.

– Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao giỏi về chuyên môn, thông thạo ngoại ngữ phục vụ hội nhập.

III. Chức năng – Nhiệm vụ

  • Chức Năng

Khoa Quốc tế có chức năng đào tạo các bậc cao đẳng, đại học, sau đại học thuộc các lĩnh vực khoa học tự nhiên, xã hội, quản lý, kinh tế và công nghệ; nghiên cứu khoa học (NCKH); triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, chuyển giao tri thức và công nghệ chất lượng cao phục vụ hội nhập quốc tế cho vùng trung du, miền núi phía Bắc và cả nước.

  • Nhiệm Vụ

1. Thực hiện đào tạo một số ngành mũi nhọn ở bậc cao đẳng, đại học và sau đại học (thông qua việc nhập khẩu chương trình tiến tiến) cung cấp nguồn nhân lực giỏi về chuyên môn và thành thạo về ngoại ngữ phục vụ hội nhập quốc tế.

2. Là đơn vị đầu mối tổ chức các hoạt động liên kết đào tạo quốc tế tại một số ngành mũi nhọn ở các bậc cao đẳng, đại học và sau đại học, do nước ngoài cấp bằng hoặc hai bên cùng cấp bằng cho sinh viên trong và ngoài nước.

3. Đào tạo các chương trình dự bị đại học, các khóa học ngắn hạn, tổ chức hội thảo trong nước và quốc tế, tham gia tư vấn các vấn đề chiến lược, chính sách và các giải pháp phát triển kinh tế xã hội và môi trường.

4. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học (NCKH), chuyển giao khoa học công nghệ, hợp tác quốc tế trong NCKH, và thực hiện một số đề tài nghiên cứu khoa học trọng điểm phục vụ phát triển kinh tế xã hội trong vùng trung du và miền núi Bắc bộ.

5. Xây dựng và tạo ra môi trường đào tạo, học tập và nghiên cứu đạt chuẩn quốc tế để sinh viên trong và ngoài nước đến học tập, trao đổi học tập.

6. Xây dựng đội ngũ cán bộ, cơ sở hạ tầng, kỹ thuật và các điều kiện đảm bảo chất lượng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, từng bước đạt chuẩn quốc tế.

7. Tổ chức hoặc tham gia tổ chức các hoạt động phục vụ, dịch vụ đáp ứng yêu cầu xã hội phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực chuyên môn.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Đại học Thái Nguyên giao.

———————————————————————————————

Khoa Quốc tế – Đại học Thái Nguyên

Hotline:0280 3901 678

Email: kqt@is.tnu.edu.vn  Website: is.tnu.edu.vn

Địa chỉ: Phường Tân Thịnh – TP Thái Nguyên