TB: V/v nộp học phí học kỳ I (năm học 2016 – 2017) Chương trình đào tạo đại học tại Khoa Quốc tế – ĐHTN

0 114

Căn cứ quyết định số 3525/QĐ-ĐHTN ngày 09/08/2016 của Giám đốc ĐHTN về mức thu học phí chương trình tiên tiến bậc đại học hệ chính quy áp dụng tại Khoa Quốc tế – ĐHTN năm học 2016-2017;

Căn cứ quyết định số 3526/QĐ-ĐHTN ngày 09/08/2016 về việc thu học phí môn tin học đại cương áp dụng tại Khoa Quốc tế – ĐHTN năm học 2016-2017;

Căn cứ quyết định số 3527/QĐ-ĐHTN ngày 09/08/2016 về mức thu học phí môn Giáo dục thế chất áp dụng cho bậc đại học hệ chính quy tại Khoa Quốc tế – ĐHTN năm học 2016-2017;

Căn cứ vào Kế hoạch đào tạo các chuyên ngành bậc Đại học của sinh viên Khoa Quốc tế – Đại học Thái Nguyên;

Đại học Thái Nguyên thông báo tới toàn thể sinh viên Khoa Quốc tế về việc nộp học phí học kỳ I năm học 2016 – 2017, thông tin cụ thể như sau:

  1. Đối tượng áp dụng: Sinh viên Khoa Quốc tế
  2. Mức thu học phí:

– Mức thu học phí tín chỉ cho các môn chuyên nghành, chính trị trong khung chương trình là: 467.000 VNĐ/ 1 tín chỉ.

– Mức thu học phí tín chỉ cho môn Giáo dục thể chất là: 240.000 VNĐ/ 1 tín chỉ.

– Mức thu học phí tín chỉ cho môn Tin học đại cương là: 398.000 VNĐ/ 1 tín chỉ.

Tổng mức thu học phí = (Số TC đăng ký học của sinh viên) x (Mức thu / 1 tín chỉ).

          – Mức thu học phí niên chế đối với sinh viên K6 là: 1.400.000 VNĐ/ 1 tháng.

  1. Thời hạn nộp: Từ ngày 01/ 09 đến ngày 15/ 09/2016
  2. Phương thức nộp tiền:

– Sinh viên phải nộp đủ số tiền tương ứng với số tín chỉ đăng ký của HKI (2016-2017) vào tài khoản của sinh viên đó tại BIDV (Trong tài khoản của sinh viên phải có mức dư tối thiểu là: 50.000đ).

– Ngân hàng sẽ tự động thu học phí tương ứng với số học phí phải nộp theo danh sách đăng ký tín chỉ của sinh viên.

Đề nghị giáo viên chủ nhiệm các lớp thông báo thông tin trên cho sinh viên và yêu cầu sinh viên thực hiện đúng nội dung thông báo.

Xin trân trọng cảm ơn./.